בדיקה

גדלמגכ לגדחמכ לחדגמכ דג

דג כךלדגכלדגחיח כלדגמכ דג

[כ דגךכדגלחכעידגל חעכימדגלחמעכהלדגתכ ע

גכעך גחכלעכחיגרכלעחיגכלעחמגכלע

ךל גכחעגחכליעלךגכעמלחגכימעלךגחכמע

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.